Tag: #TheCustomerJourney

EP10: How to modify The Customer Journey in COVID-19 crisis

ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกยังคงเป็นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 63 จำนวนผู้ติดเชื้อ 2,897,645 ราย เสียชีวิต 202,880 ราย หายติดเชื้อ 817,034 ราย) ในขณะเดียวกันในบางประเทศเริ่มมีการดำเนินการคลายมาตรการหรือปลดการ…