Tag: #StrategicManagement

EP16: การเชื่อมโยง Scenario Analysis ไปสู่แผนกลยุทธ์

มาต่อกันอีกตอนกับเรื่อง Scenario ครับ เพราะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการจัดการที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ในการนำไปใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน (Uncertainty) หลายๆ ด้าน Scenario Planning คือเครื่องมือในการสำรวจภาพในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแนวทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นการพิจารณาจากปัจจัยปัจจัยนำ (Driving forces) ที่มีผลกระทบสูงสุด และมีความไม่แน่นอนสูงสุด (Most impact & most…

EP14: เมื่ออนาคตคือความไม่แน่นอน การเตรียมพร้อมในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ผ่านมาผู้เขียนได้กล่าวถึงเครื่องมือที่น่าสนใจเครื่องมือหนึ่งเพื่อมาใช้ในการสำรวจและมองเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยที่คาดไม่ถึง (Unexpected) และมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในรูปแบบต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Scenario Planning กันไปแล้ว (EP12: Scenario Planning กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์) เมื่อเราทราบสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการคือการเชื่อมโยง Scenario ที่ประเมินไว้ไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Bain &…

EP12: Scenario Planning กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรในทุกๆ แห่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นเป้าหมายและการดำเนินงานที่ชัดเจนของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำในรูปแบบที่เป็นทางการอย่างตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะทำในรูปแบบ Canvas ง่ายๆ เพียงหนึ่งหน้าก็ตาม เพราะหากองค์กรใดไม่มีแผนหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจน ก็เปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือไม่รู้จะเดินไปในทิศทางใด ไม่ทราบว่าอะไรคือเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง สุดท้ายแล้วก็อาจจะว่ายวนไปมาไม่ถึงฝั่งฝันที่ต้องการซักทีก็เป็นได้ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์ได้นั้นคือต้องเข้าใจบริบท (Context) ที่เกี่ยวข้องก่อน ในขั้นตอนนี้จะเรียกว่า “การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (Strategic Analysis)” หรือ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง…

EP11: เริ่มต้นอย่างไร ถ้าอยากเข้าใจลูกค้า

มาถึงเวลานี้ หลายๆ หน่วยงานคงเริ่มกลับมาทำงานกันอีกครั้ง สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือองค์กรจะก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร เชื่อว่าแผนกลยุทธ์หรือแผนงานที่เคยวางไว้ก่อนหน้าที่มีอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมารวมถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่องค์กรควรพิจารณาคือการมองภาพในอนาคต พยายามประเมินให้เห็นถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เพื่อแสวงหาโอกาสและมองความท้าทายที่เกิดขึ้น และจัดทำกลยุทธ์หรือแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับต่อไป มุมมองหนึ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาโอกาสและความท้าทายทางกลยุทธ์ คือการทำความเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างลึกซึ้งให้ได้มากที่สุด ในระยะหลังเราจะพบว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจลูกค้าได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เราจะพบคำพูดมากมายที่เกี่ยวข้อง เช่น Customer Pain Point, Customer Persona,…