Tag: #KPI

Evolution of Performance Management หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ? (ตอนที่ 2)

Evolution of Performance Management หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ? (ตอนที่ 2) เมื่อระบบประเมินผลในรูปแบบเดิมๆ ถูกตั้งประเด็นขึ้นอย่างแพร่หลายว่าเป็นระบบที่ไม่เกิดประโยชน์กับองค์กร (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตอนที่ 1) คำถามคือแล้วองค์กรยังจำเป็นต้องมีระบบประเมินผลอยู่หรือไม่? หรือควรเป็นไปในรูปแบบใด ในมุมมองของผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานยังคงมีความสำคัญกับหลายๆ องค์กรอยู่ แต่คงจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป การประเมินผลเพียงเพื่อให้คะแนน จ่ายผลตอบแทน…

Evolution of Performance Management หรือ KPI จะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ?

Evolution of Performance Management หรือ KPI จะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ? กระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือ  disruption ไม่เพียงส่งผลต่อองค์กรที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอก ที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น คู่แข่งขันทั้งในปัจจุบันและคู่แข่งขันรายใหม่ๆ การเข้ามาของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเท่านั้น การบริหารจัดการภายในองค์กรก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance evaluation ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น…

การนำ OKRs มาใช้กับหน่วยงานราชการ

การนำ OKRs มาใช้กับหน่วยงานราชการ ท่านผู้อ่านหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า KPI (Key Performance Indicator) หรือตัวชี้วัดใช่มั้ยครับ KPI เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรมานาน ในระยะหลังแนวความคิดในการประเมินผลได้มีการพัฒนาและมีแนวความคิดใหม่ๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือที่ระยะหลังหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจและพูดถึงกันอย่างแพร่หลายได้แก่ OKRs (Objectives and Key Results) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่องค์กรขนาดใหญ่อย่าง Google…