Tag: #eservice

EP20 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับงานบริการ e-service

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายให้มาบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับงานบริการ e-service” ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการพัฒนาการบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล คิดว่าเนื้อหาที่เตรียมไว้สำหรับบรรยายน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ เพราะหลักการนี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ หน่วยงานที่กำลังต้องการพัฒนาเข้าสู่ระบบ e-service จึงขอนำมาเขียนเป็นบทความไว้ดังนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือมาใช้เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านบริการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความสะดวก และสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร…