Author: nart.chantawong

การนำ OKRs มาใช้กับหน่วยงานราชการ (ตอนที่ 2)

การนำ OKRs มาใช้กับหน่วยงานราชการ (ตอนที่ 2) จากบทความที่ผ่านมา ผู้เขียนได้กล่าวถึงการนำ OKRs มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง เนื่องจากมั่นใจว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะทำให้องค์กรมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่สำคัญขององค์กร (Prioritize and Focus) สามารถแก้ไขปัญหาจากการประเมินด้วย KPI ในรูปแบบเดิมๆ ที่ยึดติดกับค่าคะแนนการประเมินผลได้ ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ (Creativity…

การนำ OKRs มาใช้กับหน่วยงานราชการ

การนำ OKRs มาใช้กับหน่วยงานราชการ ท่านผู้อ่านหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า KPI (Key Performance Indicator) หรือตัวชี้วัดใช่มั้ยครับ KPI เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรมานาน ในระยะหลังแนวความคิดในการประเมินผลได้มีการพัฒนาและมีแนวความคิดใหม่ๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือที่ระยะหลังหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจและพูดถึงกันอย่างแพร่หลายได้แก่ OKRs (Objectives and Key Results) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่องค์กรขนาดใหญ่อย่าง Google…

Welcome to Management in Action

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Management in Action ผู้เขียนจัดทำเว็บไซต์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยความรู้ทางการบริหารโดยนำความรู้และและประสบการณ์จริงที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาสื่อสารและแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำเครื่องมือต่างๆ ไปใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ Admin15 October 2019