About us

Our story

ทีมงานของเราประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร (Training) การเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการให้คำปรึกษา (Consulting Project) แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 ปี

งานฝึกอบรม (Training) ของเรา มุ่งเน้นการนำเสนอรูปแบบและวิธีการเครื่องมือทางการจัดการใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริง จนสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรได้ต่อไป ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และรูปแบบที่สามารถประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้

การเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มุ่งเน้นการนำเสนอรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในประเด็นต่างๆ ผ่านการออกแบบกระบวนการ Workshop ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รวมประชุม ตั้งคำถามที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด และสรุปประเด็นที่สำคัญจากที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

งานให้คำปรึกษา (Consulting Project) จากทีมงานที่มีความพร้อมและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมให้คำปรึกษาแนะนำและขับเคลื่อนงานตามโจทย์ที่ได้รับอย่างครบวงจร

Our Expert

สาขาที่เชี่ยวชาญ ทีมงานของเรามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในด้านหลักด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งประกอบไปด้วย

การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (Strategic Analysis)

เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความท้าทายทางธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่องค์กรต้องเผชิญอยู่ ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่นการวิเคราะห์ SWOT analysis, การสำรวจภาพในอนาคตผ่าน Scenario Planning, และ การทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก (Empathy) เป็นต้น

การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร (Organization direction & strategies)

การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร (Organization direction & strategies) การออกแบบโมเดลทางธุรกิจ (Business model) และการสื่อสารถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การจัดการผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Performance Management)

ผ่านเครื่องมือในการในการประเมินผลต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI), Balanced Scorecard, และ OKRs เป็นต้น

Our Experiences

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมงาน ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรและทีมงานในโครงการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ