ภายใต้กระแสทางการเมืองในบ้านเราจากการยุบพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง สิ่งที่ตามมาจากประชาชนและคนหลายๆ กลุ่มคือการออกมาเรียกร้องให้ฟังเสียงประชาชน การให้ความสำคัญต่อความคิดของคนกลุ่มต่างๆ รวมถึงคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเมืองกัน

หันกลับมามองที่องค์กรบ้าง ในปัจจุบันองค์กรที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากมักจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนจากนวัตกรรม (Innovation) และความคิด (Idea) ใหม่ๆ จากบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งจากการศึกษาของ MIT Sloan พบว่า องค์กรที่มี Idea จำนวนมาก จะมีส่วนทำให้องค์กรมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น คำถามคือถ้าเราอยากให้องค์กรมีนวัตกรรมและความคิดบ้างล่ะ เราควรจะสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความคิดอย่างไร ?

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

การศึกษาของ MIT Sloan ยังกล่าวถึงในบทความว่านวัตกรรมหรือความคิดดีๆ จำนวนมากกลับพบว่าเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติ องค์กรและผู้บริหารต้องสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ไม่เพียงแต่เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมเท่านั้น แต่ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอไอเดียของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ต้นแบบจาก Google

จากการศึกษาดังกล่าว เมื่อมาดูตัวอย่างจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่าง Google พบว่า Google เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมให้เกิด Idea ใหม่ๆ การทำให้ Innovation เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทุกๆ วัน ซึ่ง Google ได้แบ่งปันวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิด Idea ในองค์กร 5 ประการ ดังนี้

Shared vision การสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจนให้บุคลากรได้รับทราบ : สิ่งสำคัญประการแรกคือการทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถสร้างความคิดใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้นั้น บุคลากรต้องรับทราบเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนขององค์กรว่าอะไรคือจุดมุ่งเน้น (Focus) และสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ (prioritize) ดังนั้นผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรคือเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร และ เรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องใด

Autonomy การให้อิสระกับบุคลากร : องค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่จะนำมาซึ่ง Idea ใหม่ๆ คือการให้อิสระกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ออกแบบวิธีการปฏิบัติงานของตนเองให้มากที่สุด

Intrinsic motivation แรงขับเคลื่อนที่แท้จริงต้องมาจากภายใน : ประการถัดมา การขับเคลื่อนงานใดให้ประสบความสำเร็จได้นั้นควรเป็นแรงขับเคลื่อนที่เกิดจากแรงบันดาลใจ (Inspiration) ของแต่ละบุคคลมากกว่าการได้รับการสั่งการ ดังนั้นการคัดเลือกคนที่มีแรงขับเคลื่อนและกล้าที่จะเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญกับองค์กรที่ต้องการความคิดใหม่ๆ

Risk-taking กล้ายอมรับความเสี่ยงและความผิดพลาด : การจะสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จได้นั้น องค์กรต้องกล้าที่จะรับความเสี่ยงและยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสิ่งใหม่ๆ เนื่องจากไอเดียทุกเรื่องอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกเรื่อง แต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากบทเรียนที่พบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

Connection & collaboration สร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือ : การสร้างบรรยากาศให้เกิดการทำงานร่วมกันและความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน จะนำไปสู่การใช้จุดแข็งของแต่ละคนร่วมกันเพื่อสร้างให้เกิดความสำเร็จให้เกิดขึ้น

จะเห็นได้ว่าการจะทำให้องค์กรเกิดนวัตกรรมและความคิดได้นั้น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นหากต้องการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดลองนำแนวทาง 5 ประการข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในองค์กรดูนะครับ

นารถ จันทวงศ์
27 กุมภาพันธ์ 2563

References
– Are Innovative Companies More Profitable?, https://sloanreview.mit.edu/article/are-innovative-companies-more-profitable/
– How Google Built a Culture That Inspires New Ideas Every Day, https://www.inc.com/michael-schneider/how-google-built-a-culture-that-inspires-new-ideas-every-day.html
– Foster an innovative workplace, https://rework.withgoogle.com/guides/foster-an-innovative-workplace/steps/introduction/

Leave a Reply