Month: February 2021

EP17: Check-in คืออะไร ใครๆก็พูดกัน

กระแสที่เกี่ยวข้อวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบ Continuous performance management โดยเฉพาะ buzzword ที่มีการกล่าวถึงกันอย่างมากคำหนึ่งคือคำว่า “Check-in” วันนี้บทความของ Management in Action เราชวนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Check-in กันครับ Check-in คืออะไร แล้วทำไมถึงมีความสำคัญกับองค์กร? ด้วยสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นรวมถึงการที่องค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ…