Month: November 2020

EP16: การเชื่อมโยง Scenario Analysis ไปสู่แผนกลยุทธ์

มาต่อกันอีกตอนกับเรื่อง Scenario ครับ เพราะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการจัดการที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ในการนำไปใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน (Uncertainty) หลายๆ ด้าน Scenario Planning คือเครื่องมือในการสำรวจภาพในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแนวทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นการพิจารณาจากปัจจัยปัจจัยนำ (Driving forces) ที่มีผลกระทบสูงสุด และมีความไม่แน่นอนสูงสุด (Most impact & most…