Month: October 2020

EP15: เตรียมการอย่างไรไม่ให้ประชุมเสียเวลาเปล่า

ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น (Brainstorming) ภายในองค์กร หลายๆ ครั้งเราจะพบปัญหาที่ไม่สามารถได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้ร่วมประชุม เพราะผู้ร่วมประชุมไม่อยากที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมา หรือกลัวว่าสิ่งที่พูดมาจะไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกต่อว่าจากคนในที่ประชุม ทำให้หลายๆครั้งเราสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความคิดเห็นดีๆ หรือมุมมองที่หลากหลายจากผู้ร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา การสร้างให้เกิดบรรยากาศในการระดมความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ (Effective brainstorming) การใช้เครื่องมือหรือหาแนวทางและวิธีการในรูปแบบที่สร้างสรรสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยดึงความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมออกมา และทำให้ผู้ร่วมประชุมรู้สึกมีส่วนร่วมและเกิด engagement ในทิศทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อไป ในมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในการประชุมให้แก่หน่วยงานต่างๆ คิดว่าองค์ประกอบที่จะช่วยให้การประชุมสามารถระดมความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…