Month: August 2020

EP14: เมื่ออนาคตคือความไม่แน่นอน การเตรียมพร้อมในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ผ่านมาผู้เขียนได้กล่าวถึงเครื่องมือที่น่าสนใจเครื่องมือหนึ่งเพื่อมาใช้ในการสำรวจและมองเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยที่คาดไม่ถึง (Unexpected) และมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในรูปแบบต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Scenario Planning กันไปแล้ว (EP12: Scenario Planning กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์) เมื่อเราทราบสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการคือการเชื่อมโยง Scenario ที่ประเมินไว้ไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Bain &…