Month: March 2020

เราจะเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับ New Normal ของโลกเรา

จากบทความตอนที่ผ่านมา เราได้กล่าวแนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ CoVID-19 จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับโลกกันไปแล้ว วันนี้เราได้ประสบการณ์จริงจากผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทข้ามชาติชั้นนำ คุณแอร์เป็นหนึ่งในคนไทยที่มีโอกาสก้าวไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทชั้นนำในระดับโลก มาลองดูครับว่าจากประสบการณ์จริง บริษัทชั้นนำในระดับโลกมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างไร และเรื่องใดที่บริษัทควรให้ความสำคัญ ขออนุญาตแชร์ความคิดและไอเดียให้กับธุรกิจองค์กรและเพื่อนๆที่ประเทศไทยนะคะ แอร์มองว่าเหตุการณ์โควิทครั้งนี้เป็นการ push ให้ทุกคน go out from comfort zone แบบทั้งระบบทั่วโลก และจะเป็นการพลิก…

EP8: องค์กรควรเตรียมการอย่างไรเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมการขององค์กรเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเข้ามามีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพื่อลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กร บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับโลกอย่าง Mckinsey, KPMG, PwC ได้ประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้หลายแนวทาง ทั้งในรูปแบบที่ไม่รุนแรงมาก หรือในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจจะส่งผลกระทบไปถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 เลยทีเดียว นอกจากนั้นบริษัทที่ปรึกษาเหล่านั้นยังได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบที่สำคัญที่องค์กรควรจะต้องเตรียมพร้อมรับมือได้ดังนี้ 1.ให้ความสำคัญกับบุคลากร…