Author: Niramol Direkmahamongkol

Big Data Analytics and The New Normal in Real Estate Business

Big Data Analytics and The New Normal in Real Estate Business ในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเปิด Google map ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเช็กเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนเดินทาง หรือจะดูภาพยนตร์ที่ชื่นชอบผ่าน Streaming channels…